Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense » Wydział Humanistyczny » Pedagogika Specjalna

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Krakowska 26, Zobacz na mapie
Tel: (15) 832-22-84, 85
Fax: fax (15) 832-22-84, 85, 86 lub (15) 832-60-81 (wew. 300)
WWW: http://www.wshp.sandomierz.pl
Email: dziekanat@wshp.sandomierz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Specjalna Pedagogika Specjalna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika Specjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują pedagogów do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Coraz powszechniejsze we współczesnych, wysoko cywilizowanych społeczeństwach problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych sprawiają, że pedagodzy są poszukiwanymi specjalistami. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości, klinicznej, pedagogiki, dydaktyki, psychoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, resocjalizacji, metodyki pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie pozwala im przeciwdziałać patologiom społecznym oraz eliminować ich skutki. Szczególną cechą programu zajęć jest także zwrócenie uwagi na zjawiska związane ze skutecznym porozumiewaniem się, a więc także wiedzą o języku. Ważnym elementem studiów są praktyki ogólnopedagogiczne i specjalistyczne. W czasie ich odbywania studenci zdobywają pierwsze doświadczenia pracy w przyszłym zawodzie. Studia na tym kierunku jak i późniejsza praca wymagają od osób zainteresowanych szczególnych predyspozycji charakterologicznych związanych z poszanowaniem godności istoty ludzkiej, komunikatywnością, cierpliwością, konsekwencją, chęcią niesienia pomocy, radzeniem sobie w sytuacjach stresogennych. Dlatego już w trakcie studiów studenci chętnie podejmują pracę wolontarystyczną pomagając rodzinom w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz działaniach na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych. Aktywnie działają Zielony Wolontariat oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych, gdzie studenci rozwijają swoje zainteresowania, pasje społeczne i naukowe. Absolwenci tego kierunku, zależnie od specjalności, są zatrudniani w placówkach szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz placówkach resocjalizacyjnych.


Specjalności


Studenci tego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

Logopedia

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania i korekty zaburzeń mowy. Poznają podstawy teorii zaburzeń mowy, przyczyny powstawania wad wymowy oraz sposoby ich leczenia. Wśród przedmiotów wykładanych w ramach tej specjalizacji występują: teoria zaburzeń mowy, dyslalia, jąkanie, audiologia pedagogiczna, trudności w czytaniu i pisaniu. Dodatkowo studenci odbywają praktyki logopedyczne w czasie drugiego i trzeciego roku studiów.

Oligofrenopedagogika (rewalidacja osób upośledzonych umysłowo)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Program zajęć obejmuje więc przedmioty dzięki, którym nabywają wiedzę o zaburzeniach w rozwoju człowieka, diagnozie odchyleń od normy, niwelowaniu ich skutków oraz metodach wychowania i kształcenia osób o obniżonej sprawności umysłowej. Są to m.in. teoria i metodologia diagnozy zaburzeń w rozwoju, rewalidacja dzieci z upośledzeniem umysłowym, rewalidacja osób ze złożonymi upośledzeniami. Specjalność ta pozwala znaleźć pracę w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach i internatach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej.

Resocjalizacja (pedagogika osób niedostosowanych społecznie)

Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy z osobami naruszającymi społeczne normy i standardy postępowania. Zapoznają się z przyczynami patologii społecznych, sposobami zapobiegania im oraz metodami pracy psychokorekcyjnej, których celem jest przywrócenie jednostkom niedostosowanym prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem oraz podejmowania i pełnienia właściwych ról społecznych. Pomagają w tym zajęcia m.in. z kryminologii, socjoterapii, terapii zaburzeń emocjonalnych, prawnych podstaw resocjalizacji. Absolwenci mogą znaleźć pracę w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, jednostkach penitencjarnych, policji.

Rehabilitacja psychospołeczna

Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pracy z osobami dysfunkcjonalnymi fizycznie i psychicznie na skutek wad wrodzonych, przewlekłych schorzeń, urazów itp. Jest przygotowany do pracy zarówno z dziećmi m.in. przewlekle chorymi, z dysfunkcjami narządów ruchu, z dziecięcym porażeniem mózgowym, jak też osobami dorosłymi dotkniętymi np. schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi, chorobą Alzheimera, zespołami otępiennymi, zaburzeniami wieku podeszłego. Ważnym elementem przygotowania do przyszłej pracy jest znajomość instytucji i form wsparcia społecznego oraz umiejętność organizowania interdyscyplinarnego wspomagania w celu przywrócenia podopiecznym maksymalnej sprawności psychicznej i społecznej. Student wynosi więc ze studiów zdolność empatycznego i kreatywnego podejścia do problemów społecznych, jakie będzie rozwiązywał samodzielnie oraz tych, które stają się udziałem osób niepełnosprawnych. Szczególną uwagę zwraca się na rozwijanie u studenta postawy otwartości na nowe wyzwania związane z integracją osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, jak również w coraz powszechniejszych, różnorodnych placówkach rehabilitacyjnych.